Resum de l’Acord del Consell de Govern de 16 de març

Es concreten les mesures de caràcter organitzatiu i de prestació de serveis públics de l’Administració de la CAIB i del sector públic instrumental

16/03/2020
[DESCARREGA EL .PDF OFICIAL]

A través d’aquest acord s’aprova una bateria de mesures i es ratifiquen les aprovades en Consell de Govern del 13 de març que no contradiguin les que s’estableixen aquí. Aquestes mesures no seran aplicables als serveis sanitaris de l’IBSALUT, als quals s’aplicaran mesures específiques. La vigència d’aquestes mesures durarà mentre es mantengui l’estat d’alarma.

  1. Mesures organitzatives de caràcter general

  • Els titulars dels òrgans directius han de determinar la modalitat de feina i els torns que s’estableixin i les mesures de control internes del teletreball.

  • Com a regla general, el personal funcionari directiu romandrà presencialment al seu lloc de feina, garantint la suplència en cas d’absència.

  • S’intentarà que les persones amb càrregues familiars quedin excloses dels torns rotatoris i s’acullin al teletreball.

  • El personal que no tengui atribuïdes funcions en remot i no resulti necessari per a la realització de tasques presencials, queda a la disposició de la conselleria respectiva o, en darrera instància, de la Conselleria d’Administracions Públiques.

  • Els membres de gabinets de conselleries i secretaries autonòmiques i els secretaris personals, com a regla general, romandran al seu lloc de feina.

  • El personal de neteja i seguretat romandrà presencialment al seu lloc de feina.

  1. Mesures d’organització específiques de l’Administració general

En aquest annex s’inclouen una sèrie de mesures organitzatives molt concretes sobre cada conselleria, secretaria general, direcció general, delegació, servei, departament, etc.

  1. Mesures d’organització per a entitats públiques instrumentals

En aquest annex s’inclouen una sèrie de mesures organitzatives molt concretes sobre cadascuna de les entitats públiques instrumentals.

 

Notícies relacionades

El Govern Balear aprova l'ús obligatori de mascaretes, també quan es pugui garantir l'espai d'1,5 m

Els que incompleixin aquesta obligació podran ser sancionats amb multes de fins a 100 euros.