Les energies renovables al cicle integral de l’aigua

Esteve Barceló, director insular de Medi Ambient

26/06/2021

En un moment en què el debat sobre l’encaix de les energies renovables sobre el territori és més viu que mai, especialment quan la seva implantació implica fer servir terrenys en sòl rústic, l’aprofitament de sòl urbà o industrial hauria de ser un objectiu prioritari.

En aquest sentit, la producció d’energia neta en un entorn ja antropitzat té més avantatges que inconvenients. Les instal·lacions del cicle integral de l’aigua ofereixen una bona oportunitat, ja que sumen el fet que es concentra en el mateix espai la generació i el consum, cosa que simplifica la necessitat de noves xarxes elèctriques de connexió.

En diverses estacions depuradores d’aigües residuals de Menorca, gestionades per l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, ja estan en servei diverses plantes fotovoltaiques d’autoconsum, a Alaior, Cala en Porter i Ferreries, que sumades a les projectades a Ciutadella, es Castell i es Mercadal representen una potència conjunta de més de 0,5 MWp.

Aquesta situació contrasta amb la poca penetració de renovables en els sistemes d’abastament, en bona part a causa d’una interpretació restrictiva de la normativa de vigilància sanitària de les aigües de consum humà a les Illes Balears, cosa que no succeeix en altres comunitats properes, que estableix que ni a la coberta ni per damunt del dipòsit no es permet cap instal·lació, local o activitat, excepte que es derivin de les tasques de manteniment del dipòsit, i que dins el recinte tancat on es troba el dipòsit només es permeten les operacions de manteniment de la instal·lació.

Això ha implicat que fins avui no s’hagi permès la instal·lació de plantes fotovoltaiques d’autoconsum en les superfícies de dipòsits d’aigua o en els seus recintes, de forma que es malbarata una important superfície útil que es podria destinar a la generació d’energia renovable en instal·lacions que generalment són consumidores d’energia elèctrica per a bombes, motors i equips de tractament i desinfecció de l’aigua.

Per posar un exemple concret, la superfície aproximada dels dipòsits d’aigua de la dessalinitzadora de Ciutadella és de 2.000 m2, amb una coberta plana que permetria la instal·lació d’entre 150 i 200 kWp d’energia solar fotovoltaica. Però és que segons les dades disponibles a l'IDE Menorca, la superfície total de tots els dipòsits d’aigua potable de l’illa és d’aproximadament 20.000 m2, la qual cosa ofereix un potencial d’entre 1,5 i 2 MWp d’energia solar fotovoltaica per al conjunt de Menorca.

La limitació abans esmentada no només afecta l’energia solar fotovoltaica, sinó que podria condicionar qualsevol intent d’aprofitament energètic d’aquestes instal·lacions, i per tant afectaria també a sistemes de recuperació d’energia basats en microturbines o la implantació d’energia microeòlica, per posar altres exemples.

Amb la intenció de donar resposta a les peticions del sector i racionalitzar aquesta suposada incompatibilitat entre usos que entenem perfectament integrables, es va aprovar al Ple del Consell Insular de Menorca de dia 20 de juliol de 2020, la sol·licitud al Govern de les Illes Balears de flexibilitzar la normativa vigent a fi de permetre la instal·lació d’energies renovables a les instal·lacions d’abastament d’aigua per a consum humà.

Prèviament ja s’havia intentat sense èxit incloure aquestes esmenes al decret de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears, decret que posteriorment va ser tramitat com a llei, però que no va recollir aquesta proposta.

Per descomptat, la modificació de la normativa no ha de comprometre en cap cas les garanties sanitàries del recurs, establint els mecanismes de seguretat adients, així com preveure els estudis necessaris per no comprometre ni les estructures dels dipòsits existents ni limitar els espais de reserva necessaris, a la vegada que no ha de dificultar les tasques de manteniment preceptives.

Ens consta que se segueix treballant de forma multilateral des dels diversos sectors implicats, salut, energia i recursos hídrics, per trobar un encaix satisfactori que permeti garantir un avanç tant des del punt de vista ambiental, com econòmic, com sanitari, com ja es fa al nostre entorn proper.

L’objectiu no és altre que afavorir la penetració de renovables sense consum addicional de territori, no només per la superfície ocupada en la generació, també per les que s’estalvien de connexió en unificar al mateix lloc la producció i el consum. En definitiva, ser eficients en tots els aspectes, cosa que en territoris insulars, és clau. No ens podem permetre no trobar el punt d’equilibri per fer-ho possible.

Notícies relacionades