En què consisteix l’ingrés mínim vital?

Es crea aquesta nova prestació mitjançant el Reial Decret-llei 20/2020.

01/06/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

Mitjançant el Reial Decret llei 20/2020 el Govern central ha aprovat la creació de l’ingrés mínim vital (IMV), una prestació econòmica intransferible que té l’objectiu d’assegurar un nivell mínim de renda als que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica. Aquesta prestació cobreix la diferència entre els recursos econòmics del beneficiari i la quantitat de renda garantida.

Les sol·licituds d’accés a l’IMV es podran presentar des del dia 15 de juny i els efectes econòmics es retrotreuran al dia 1 de juny del 2020.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris de l’IMV o bé persones d’entre 23 i 65 anys o bé les unitats de convivència, considerada aquesta com la unitat de convivència constituïda per totes les persones que resideixin en un mateix domicili i que estiguin unides entre si per un vincle matrimonial o com a parella de fet, o per vincle de fins a segon grau i altres persones que convisquin amb finalitats d’adopció o acollida permanent. També tindrà consideració d’unitat de convivència:

 • La que constitueixi una persona víctima de violència de gènere que hagi abandonat el seu domicili familiar habitual acompanyada dels seus fills o menors adoptats o acollits, i els seus familiars de fins a segon grau.

 • La que constitueixi una persona acompanyada dels seus fills o manors en règim d’adopció o acolliment, i els seus familiars de fins a segon grau, que hagin iniciat els tràmits de separació o divorci.

 • La que constitueixin dues o més persones d’entre 23 i 65 anys que habitin en un mateix domicili en els termes que els reglamentàriament es determinin.

Quantitat de la prestació

La prestació de l’IMV serà la diferència entre la quantitat de la renda garantida i el conjunt de totes les rendes i ingressos de la persona beneficiària o dels membres de l’unitat de convivència de l’exercici anterior.

En el cas d’una persona individual, aquesta renda garantida equival a la pensió no contributiva que, per a l’any 2020, és de 461,50€ mensuals. En el cas de les unitats de convivència, la quantitat de la prestació es determinarà sumant un complement d’un 30% per cada membre addicional (fins arribar a un màxim del 220%) i, si és el cas, un 20% addicional per monoparentalitat.El dret a rebre l’IMV comença a partir del primer dia del mes següent de la presentació de la sol·licitud. Serà mensual i es realitzarà mitjançant transferència bancària.

Requisits d’accés

 • Tenir residència legal i efectiva a Espanya des d’almanco un any abans de sol·licitar l’IMV.

 • Haver sol·licitat les pensions i prestacions vigents a les quals podrien tenir dret.

 • Si no s’està treballant i són majors d’edat o menors emancipats, figurar inscrits com a demandants d’ocupació.

 • Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica, definida com a tal quan la mitjana del conjunt d’ingressos i rendes anuals sigui inferior a la quantitat mensual de l’IMV.

  • No computaran com a ingressos els salaris socials, rendes mínimes d’inservió o ajudes anàloges d’assistència social concedides per les CCAA.

  • Quan la persona beneficiària individual sigui titular d’un patrimoni igual o superior a tres vegades l’import de l’IMV per a una persona beneficiària individual (16.614 €) quedarà exclosa de la prestació. En el cas de les unitats de convivència, es considerarà el criteri resultant d’aplicar l’escala d’increments corresponent.

  • Quan les persones beneficiàries individuals o algun del membre de la unitat de convivència sigui administradora de fet d’una societat mercantil, també en quedarà exclosa.

  • L’IMV serà compatible amb les rendes de treball o activitat econòmica per compte propi dels beneficiaris.

 • Per a ser considerada persona beneficiària individual cal:

  • Haver viscut de forma independent durant almanco tres anys abans de la sol·licitud de l’IMV

  • No formar part d’una altra unitat de convivència.

  • No es podrà ser beneficiari d’una prestació de servei residencial de caràcter social, sanitari o sociosanitari, amb caràcter permanent i finançada amb fons públics.

  • Aquests dos últims requisits no seran exigibles a dones víctimes de violència de gènere o víctimes de tràfic d'éssers humans i explotació sexual.

 • Les unitats de convivència, per ser beneficiaris de l’IMV, hauran d’haver estat constituïdes, almanco, durant l’any anterior a la presentació de la sol·licitud.

Regulació de l’IMV

 • En cas d’incompliment dels requisits o obligacions per part del beneficiari, es suspendrà cautelarment el dret de prestació.

 • L’IMV és incompatible amb l’assignació per fill o menor a càrrec.

 • L’accés a la prestació de l’IMV requereix de prèvia sol·licitud de la persona interessada.

 • La competència per al reconeixement i control de l’IMV correspon a l’Institut Nacional de Seguretat Social, que l’haurà de resoldre els procediments en el termini màxim de tres mesos des de l’entrada de l’expedient al registre.

 • L’Institut Nacional de la Seguretat Social podrà exigir la devolució de les prestacions percebudes de forma indeguda. En aquest cas, els beneficiaris hauran de reintegrar les quantitats percebudes. Si és el cas, s’aplicaran recàrrecs i interessos de demora.

 • Les comunitats autònomes i entitats locals podran iniciar l’expedient administratiu quan subscriguin un conveni amb l’Institut Nacional de Seguretat Social.

 • El resultat de l’IMV serà avaluat anualment per l’AIREF (Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal).

 • Es crea una comissió de seguiment de l’IMV, on a més dels responsables dels ministeris implicats, també estarà integrada pels consellers autònomics d’afers socials.

 • Es crea el Consell consultiu de l’IMV, integrat per les entitats del Tercer Sector i organitzacions sindicals i empresarials.

 • L’IMV es finançara amb els recursos generals de la Seguretat Social.

 • Els beneficiaris de l’IMV hauran de presentar anualment la declaració de l’IRPF i hauran de figurar com a demandants d’ocupació.

 • S’estableix un règim d’infraccions i sancions.

 • Es crea el Segell d’Inclusió Social per distingir a les empreses i entitats que contribueixin al trànsit dels beneficiaris de l’IMV a la participació activa a la societat.

 • Es concedeix un crèdit extraordinari en el pressupost del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions per un import de 500 milions d’euros.

 • El Govern podrà establir a partir del 2021 convenis amb les comunitats autònomes per a la gestió de la prestació de l’ingrés mínim vital. L’excepció són les comunitats de règim foral, que assumiran la gestió de l’IMV.

 • Es reconeixerà una prestació transitòria d’IMV als actuals beneficiaris de l’assignació econòmica per fill o menor a càrrec del sistema de Seguretat Social.

 • Excepcionalment, quan no es sigui beneficiari de prestacions o subsidis d’atur, i als efectes exclusius de còmput de rendes, es podran presentar sol·licituds fins el 31 de desembre del 2020 en aquells casos de vulnerabilitat econòmica que s’hagin produït durant aquest any.

 • Els beneficiaris de l’IMV als quals se’ls hi reconeixi la prestació entre el juny i desembre del 2020, no hauran de pagar els preus públics per serveis acadèmics universitaris per als estudis per obtenir títols de caràcter oficial durant el curs 2020-2021. Aquesta excempció s’aplicarà als beneficiaris de la prestació de l’IMV als quals se’ls hagi denegat la beca del Govern per cursar estudis postobligatori per superar els llindars de renda i patrimoni.

 • Es crea la Targeta Social Digital amb l’objectiu de millorar i coordinar les polítiques de protecció social impulsades per les diferents administracions públiques.

 • S’autoritza al Govern a modificar els valors, els percentatges i les escales establertes. Les propostes de modificació s’hauran de sotmetre a consulta prèvia de la Comissió de seguiment i del Consell consultiu de l’IMV.

Còmput d’ingressos i patrimoni

 • Computarà com a ingrés l’import de pensions i prestacions, contributives o no contributives, públiques o privades.

 • No computaran:

  • Salaris socials, rendes mínimes d’inserció o ajudes similars concedides per les CCAA.

  • Les prestacions i ajudes econòmiques públiques finalistes com ara beques o ajudes per a l’estudi, ajudes per a l’habitatge, etc.

 • Es considerarà patrimoni la suma dels actius no societaris, sense incloure l’habitatge habitual i el patrimoni societari net.

 • Els actius no societaris són la suma dels següents conceptes:

  • Immobles, sense comptar l’habitatge habitual

  • Comptes bancaris i dipòsits

  • Actius financers en forma de valors, assegurances, rendes, etc.

  • Participacions en plans, fons de pensions i sistemes similars.

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.