Ajudes per al sector làctic davant la crisi de la COVID-19

El FOGAIBA ha obert aquesta convocatòria per un import total de 350.000 €.

23/05/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

Resum de la convocatòria

  • Import total de la convocatòria: 350.000 €

  • Termini de presentacions de sol·licituds: 15 de juliol del 2020.

  • Podran ser beneficiaris indústries i/o operadors del sector lacti que processin llet de vaca o bé titulars d’explotacions de boví de llet que com a conseqüència de la crisi de la COVID-19:

    • Vegin reduït el preu de la llet per haver experimentat una reducció del que tenen pactat en el seu contracte de venda o acord cooperatiu de llet vigent, o

    • Hagin reduït voluntàriament la producció o el processament de llet amb la intenció d'ajustar la producció a la demanda de mercat i que, com a conseqüència, se n'hagi reduït la renda agrària.

  • Seran actuacions subvencionables aquelles realitzades entre el 14 de març i el 30 de juny del 2020 que suposin, o bé un increment de les despeses derivades de l’exercici de l’activitat de les indústries i operadors del sector lacti provocat per l’impacte de la COVID-19, o bé despeses ordinàries del manteniment de l’explotació ramadera. L’import de l’ajuda podrà ser d’entre el 70% i el 100% de les despeses realitzades, en funció del concepte.

  • La selecció dels beneficiaris es farà mitjançant el procediment de concurrència competitiva.

  • El termini màxim per dictar i notificar la resolució acaba el 31 de desembre del 2020 i s’ha de notificar individualment a les persones interessades.

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.