Ajudes per a la comercialització de les captures pesqueres durant la crisi de la COVID-19

Es podran presentar sol·licituds fins el 15 de juliol. El FOGAIBA ha destinat 200.00 € a aquesta convocatòria.

17/05/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

Dades generals

  • Import de la convocatòria: 200.000 €

  • Data límit per presentar sol·licituds: 15 de juliol

  • Beneficiaris: Llotges de Palma i Eivissa, així confraries de pescadors amb punts de primera venda a Eivissa, Formentera i Menorca que estiguin inscrites al Registre d'establiments de primera venda i llotges.

 

Detalls de la convocatòria

Seran despeses subvencionables les despeses del funcionament de la llotja o el punt de primera venda des del 14 de març fins el 30 de juny del 2020:

  • El salari i els costos de Seguretat Social i de gestoria del personal laboral contractat.

  • Els lloguers i les despeses dels locals de l'organització, com ara electricitat, telèfon, neteja i IBI.

  • Les assegurances, les gestories, el material d'oficina.

  • El manteniment d'aplicacions informàtiques.

  • Les brides marcatge de productes pesquers.

  • La desinfecció, el control sanitari, el control de plagues.

  • El material sanitari de desinfecció extra COVID-19 i els equips de protecció individual.

D’aquesta manera, l’import màxim que pot percebre cada beneficiari serà la diferència entre els ingressos obtinguts per les vendes de les captures comercialitzades durant el període subvencionable, respecte als mateixos ingressos de l’any passat pel mateix període de temps i nombre d’embarcacions.

Se seleccionarà els beneficiaris mitjançant el procediment de concurrència no competitiva. En cas que el conjunt de sol·licituds amb dret d’ajuda superi l’import de la convocatòria, es reduiran totes les sol·licituds en el mateix percentatge unitari resultant de l’ajustament pressupostari.

El termini de resolució és de sis mesos des que acabi el termini de presentació de sol·licituds. La resolució es notificarà individualment a les persones interessades de forma telemàtica.

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.