Mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal del CIMe

Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 76/2020

15/03/2020
[DOCUMENT OFICIAL PER DESCARREGAR]

Mesures preventives i recomanacions sanitàries de caràcter general

 • S’aplicaran les recomanacions, instruccions i mesures adoptades per les autoritats sanitàries de prevenció i per evitar el contagi i propagació en totes les actuacions que s’hagin de realitzar.

 • El personal que pugui tenir símptomes del COVID-19 haurà de comunicar-ho a les autoritats sanitàries corresponents, al seu superior immediat i al Servei de Gestió de Persones.

 • S’ha posat a disposició de tot el personal informació i mesures sobre la malaltia.

 • Els períodes d'aïllament o el contagi dels empleats públics com a conseqüència del COVID-19 es consideren com a situació assimilada a accident de treball a efectes de percebre el 100% de les retribucions des del primer dia de la baixa.

 • El Servei de Gestió de Persones i el Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral han de prendre totes les mesures necessàries per protegir el personal considerat de risc o vulnerable evitant les tasques d'atenció directa a la ciutadania.

Mesures específiques

 • Pel que fa a l’atenció al públic, el CIM limita l’atenció al públic presencial a aquells supòsits imprescindibles, prioritzant l’atenció telefònica i telemàtica. En el cas d’atenció presencial, s’aplicaran les següents mesures per garantir la salut dels empleats públics i evitar el risc de contagi:

  • Distància mínima d’un metre entre treballador i públic

  • Rentar-se les mans tan sovint com sigui possible

  • En cas de tossir, cobrir-se la boca o el nas amb el colze flexionat o utilitzant un mocador d'un sol ús

 • Suspensió de cursos, jornades, congressos, seminaris i altres activitats formatives de caràcter presencial.

 • S’evitaran les reunions de caràcter presencial, especialment si impliquen desplaçament del personal, aplicant eines i solucions digitals corporatives. En aquest sentit, es suspendran actes i presentacions pel CIM, així com totes les reunions presencials que no es considerin imprescindibles per a la prestació del servei.

 • Es suspenen els viatges de treball o per assistència a activitats formatives, així com els trasllats durant la jornada laboral, tret d’aquells que siguin imprescindibles.

 • Aquest decret repeteix els serveis considerats essencials enumerats al decret anterior. Aquests serveis seran prestats de manera continuada, podent fins i tot ser reforçats, si ho requereix la gestió de la crisi sanitària. Per a aquests serveis, es poden habilitar mesures de reorganització interna que garanteixin la seva continuïtat: mobilitat, règim de torns, horaris especials i altres modalitats de prestació de serveis. De la mateixa manera, es podran modificar o anul·lar els calendaris de vacances i de la resta de permisos.

 • En cas que sigui necessari reforçar el personal d’aquests serveis es podrà contractar nou personal laboral temporal o nomenar funcionaris interins. En aquests casos, els mecanismes de selecció i contractació utilitzats podran seguir el procediment més àgil i prioritari.

 • En cas de suspensió d’activitats del CIM, dels seus organismes autònoms i/o dependents, es podran adoptar les següents mesures:

  • Prestació de serveis en el mateix centre de treball tot i que romangui tancat.

  • Reubicació del personal adscrit als centres en els quals s’han suspès l’activitat a altres unitats del Departament i en cas de necessitat a altres serveis del CIM, dels seus organismes autònoms i/o ens dependents.

  • Establiment d’altres modalitats de prestació de serveis.

 • El personal que tengui fills menors de 12 anys, o persones grans o discapacitades al seu càrrec i es vegin afectats pel tancament de centres educatius, centres d'atenció social o de similar naturalesa, exceptuant el personal assignat a prestació dels serveis essencials, podran acollir-se a les següents mesures:

  • Flexibilització horària temporal, respectant el treball a torns programats.

  • Per aquell personal amb circumstàncies excepcionals, en cas de ser possible, s'adaptaran mecanismes de prestació de serveis en el seu domicili.

  • Reducció de la jornada habitual

Notícies relacionades

Suspeses les competicions esportives de la temporada 2019-2020

A través d’aquesta resolució es suspenen totes les les competicions i proves esportives vinculades a les Federacions Esportives de les Illes Balears a la Comunitat Autònoma.

Condicions per a les visites a les residències dels serveis socials

A partir de dia 1 de juny, a més, es permeten els ingressos en aquests centres.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit