Demanam la compareixença de la Comissió tècnica d’educació 0-3 anys

La comissió ja té enllestida part de la tasca que li va encomanar al Parlament i el seu criteri podria influir en els pressupostos per al 2019

20/09/2018

MÉS per Menorca ha presentat una Proposició No de Llei per demanar a la Comissió tècnica d’educació 0-3 anys que comparegui davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del Parlament de les Illes Balears per tal de poder explicar a la cambra les seves diagnosis, conclusions i propostes.

Cal recordar que la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de febrer de 2018, va aprovar per unanimitat i amb diverses aportacions dels grups parlamentaris, una altra PNL presentada per MÉS per Menorca, relativa a l'educació de 0 a 3 anys, perquè es creàs una comissió tècnica de treball “que elabori un document marc sobre l’atenció educativa i  assistencial dels infants menors de tres anys, que tengui com a principal eix vertebrador la xarxa d’escoles infantils...”

 

La proposta aprovada també deia que la comissió tècnica es constituiria “com a tard un mes després del present acord, i desenvoluparà la seva tasca en el termini màxim de 5 mesos”, que el document marc inclouria, entre d’altres aspectes, “una diagnosi i anàlisi de la realitat en l’atenció educativa a infants menors de tres anys, unes orientacions bàsiques per a totes les administracions i un catàleg de propostes i serveis” i també “una proposta de criteris de dotació dels serveis d’atenció primerenca”.

Atès que ja s’ha superat el termini previst en la Proposició no de llei i que el contingut del document de la Comissió 0-3 pot tenir efectes en el projecte de pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2019 que es tramitarà durant els propers mesos, i atès per altra banda que l’esmentada Comissió ja ha comunicat al Parlament que disposa de part de la feina encomanada pel Parlament a través de la Proposició no de llei, el grup parlamentari MÉS per Menorca proposa la seva compareixença.

 

Notícies relacionades

Eixigim que AENA respecti el Parlament i construeixi una nova torre de control

Consideram que també cal escoltar els sindicats quan afirmen que no hi ha temps material per formar els professionals i complir el termini d’entrada en funcionament de manera segura de la torre de control remot