Les famílies amb estudiants fora de l’illa es podran beneficiar de deduccions en la Renda 2017

Una proposta de Més per Menorca farà possible rebaixes de 1.500 euros per a cada descendent que cursi estudis superiors que no s’ofereixen a l’illa de residència

04/04/2018

La campanya de la Renda 2017 comença aquest dimecres amb algunes novetats. Entre d’elles, les deduccions fiscals per estudis.  A partir d’ara, les famílies es podran aplicar una deducció de 1.500 euros si tenen descendents cursant estudis superiors fora de Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera, sempre i quan aquests estudis no s’ofereixin a l’illa de residència habitual.

La Llei de Pressupost 2018 fa possible aquesta proposta de Més per Menorca i Gent per Formentera, que estava inclosa en els Acords pel Canvi, que forma part també dels Acords per Menorca, i que va ser millorada amb esmenes a la citada llei, presentades pels dos grups.

Es tracta d’una mesura a favor de les famílies, que serveix per a compensar el cost d'insularitat i que aposta per la formació dels nostres estudiants.

Com és calcula la deducció?

S’estableix una deducció de 1.500 euros, per cada descendent que depengui econòmicament del contribuent i cursi, fora de l’illa de l’arxipèlag balear en què es trobi la residència habitual del contribuent, estudis universitaris, ensenyaments artístics superiors, formació professional de grau superior, ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny de grau superior, ensenyaments esportius de grau superior o qualsevol altre estudi que, d’acord amb la legislació orgànica estatal en matèria d’educació, es consideri educació superior, amb el límit del 50% de la quota íntegra autonòmica.

La quantia de la deducció és de 1.600 euros per als contribuents amb una base imposable total inferior a 18.000 euros en tributació individual o a 30.000 euros en tributació conjunta, amb el límit en tot cas del 50% de la quota íntegra autonòmica.

La deducció s’aplica a la declaració de l’exercici en el qual es comença el curs acadèmic.

A l’efecte d’aplicar aquesta deducció, només es poden tenir en compte els descendents que, al seu torn, donen dret al mínim per descendents que regula l’article 58 de la Llei 35/2006.

Si els descendents conviuen amb dos o més ascendents i aquests tributen de manera individual, la deducció s’ha de prorratejar per parts iguals en la declaració de cada un.

Aquesta deducció no és aplicable en els casos següents:

a) Quan els estudis no completin un curs acadèmic o un mínim de 30 crèdits.

b) Quan hi hagi oferta educativa pública a l’illa de residència, diferent a la virtual o a distància, per fer els estudis que determinin el trasllat a un altre lloc per cursar-los.

c) Quan la base imposable total del contribuent en l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’exercici sigui superior a 30.000 euros en tributació individual o a 48.000 en tributació conjunta.

d) Quan el descendent que genera el dret a la deducció obtengui durant l’exercici rendes superiors a 8.000 euros.”

 

 

 

Etiquetes

Notícies relacionades

El Parlament aprova la proposta de MxMe de ‘Pla Marshall’ per al sector esportiu

La Proposició No de Llei (PNL) insta el Govern que destini al teixit associatiu esportiu els ajuts de les competicions que no s’han celebrat a causa de la COVID19