Les famílies amb estudiants fora de l’illa es podran beneficiar de deduccions en la Renda 2017

Una proposta de Més per Menorca farà possible rebaixes de 1.500 euros per a cada descendent que cursi estudis superiors que no s’ofereixen a l’illa de residència

04/04/2018

La campanya de la Renda 2017 comença aquest dimecres amb algunes novetats. Entre d’elles, les deduccions fiscals per estudis.  A partir d’ara, les famílies es podran aplicar una deducció de 1.500 euros si tenen descendents cursant estudis superiors fora de Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera, sempre i quan aquests estudis no s’ofereixin a l’illa de residència habitual.

La Llei de Pressupost 2018 fa possible aquesta proposta de Més per Menorca i Gent per Formentera, que estava inclosa en els Acords pel Canvi, que forma part també dels Acords per Menorca, i que va ser millorada amb esmenes a la citada llei, presentades pels dos grups.

Es tracta d’una mesura a favor de les famílies, que serveix per a compensar el cost d'insularitat i que aposta per la formació dels nostres estudiants.

Com és calcula la deducció?

S’estableix una deducció de 1.500 euros, per cada descendent que depengui econòmicament del contribuent i cursi, fora de l’illa de l’arxipèlag balear en què es trobi la residència habitual del contribuent, estudis universitaris, ensenyaments artístics superiors, formació professional de grau superior, ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny de grau superior, ensenyaments esportius de grau superior o qualsevol altre estudi que, d’acord amb la legislació orgànica estatal en matèria d’educació, es consideri educació superior, amb el límit del 50% de la quota íntegra autonòmica.

La quantia de la deducció és de 1.600 euros per als contribuents amb una base imposable total inferior a 18.000 euros en tributació individual o a 30.000 euros en tributació conjunta, amb el límit en tot cas del 50% de la quota íntegra autonòmica.

La deducció s’aplica a la declaració de l’exercici en el qual es comença el curs acadèmic.

A l’efecte d’aplicar aquesta deducció, només es poden tenir en compte els descendents que, al seu torn, donen dret al mínim per descendents que regula l’article 58 de la Llei 35/2006.

Si els descendents conviuen amb dos o més ascendents i aquests tributen de manera individual, la deducció s’ha de prorratejar per parts iguals en la declaració de cada un.

Aquesta deducció no és aplicable en els casos següents:

a) Quan els estudis no completin un curs acadèmic o un mínim de 30 crèdits.

b) Quan hi hagi oferta educativa pública a l’illa de residència, diferent a la virtual o a distància, per fer els estudis que determinin el trasllat a un altre lloc per cursar-los.

c) Quan la base imposable total del contribuent en l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’exercici sigui superior a 30.000 euros en tributació individual o a 48.000 en tributació conjunta.

d) Quan el descendent que genera el dret a la deducció obtengui durant l’exercici rendes superiors a 8.000 euros.”

 

 

 

Etiquetes

Notícies relacionades

Més per Menorca denuncia l'escandalosa discriminació de Menorca al Pla d'inversions estratègiques

Menorca només rebrà el 2% de la inversió territorialitzable, mentre que Mallorca el 95%

Exigirem responsabilitats pel gran fracàs de les inversions estatutàries

Josep Castells: “Són molts els milions que havia d’haver pagat l’Estat i que finalment ha hagut de pagar la ciutadania de les Illes Balears”