El Consell considera insuficient el nou Pla de Desenvolupament Elèctric del Govern Central

Josep Juaneda demana una excepció regulatòria per a Menorca per tal d'avançar més ràpidament en els objectius de l'Estratègia Menorca 2030

29/03/2022

El passat 22 de març el Govern de l’estat, en Consell de Ministres, va aprovar la Planificació Elèctrica a l'Horitzó 2026 dissenyada per a desplegar noves renovables i reduir costos energètics on es contempla la instal·lació, com a element plenament integrat en la Xarxa de Transport, d’una bateria d'emmagatzemament (de 50 MW de potència i 37,5 MWh de capacitat).

Més enllà de l'horitzó 2021-2026, també es contempla el reforç de la connexió elèctrica entre les illes de Mallorca i Menorca, en concret, un enllaç en simple circuit de 132 kV entre les noves subestacions de Sant Martí 132 kV, a Mallorca, i d’Oest 132 kV (amb E/S de la línia existent a Ciutadella-Es Mercadal) i reactàncies associades, a Menorca.

A la memòria del Pla aprovat, també s’indica que la metodologia per a l'estimació de la ubicació de la futura generació fotovoltaica i eòlica s'inspira en els principis rectors de maximització de la producció renovable, evacuació de renovables tenint en compte recursos, compatibilització amb restriccions mediambientals, minimització de l'ús de la xarxa existent i acompliment dels principis d'eficiència i sostenibilitat econòmica. D’acord amb els criteris anteriors s’han elaborat mapes de probabilitat d’èxit que combinen recursos, eficiència i facilitat de tramitació mediambiental.

També explica, que en el cas concret de les sensibilitats mediambientals, es considera no recomanable la instal·lació en les zones de sensibilitat mediambiental extrema i, en conseqüència, assignen un indicador d’èxit combinat de valor nul, que suposa no considerar en el període de planificació aquestes ubicacions. Considerant que les Illes Balears i Menorca, en concret, són zones amb una alta sensibilitat ambiental, l’aplicació de la metodologia seguida explicaria el fet que només es contempli a la Península i Canàries en la nova implantació de renovables i, en conseqüència, en la priorització que aquestes reben en la planificació de la xarxa.

Davant aquest escenari, i tenint en compte el full de ruta per a la descarbonització de Menorca, Estratègia Menorca 2030, aprovada pel Ple del Consell Insular de Menorca l’any 2019, l’equip de govern del Consell Insular vol mostrar el seu desacord amb aquest nou Pla de Desenvolupament de la Xarxa de Transport d’Energia Elèctrica.

A més, convé remarcar que en data 14 de març de 2022, Red Eléctrica Corporación (REE) va remetre una carta, dirigida a la presidència d’aquest Consell insular, fent esment a les inversions portades a terme des de l’any 2010 a la nostra illa i a les actuacions previstes en la nova planificació que, al seu entendre, accelerarien la transició energètica de l’illa en l'horitzó conceptual de l’Estratègia Menorca 2030, la qual cosa no es compliria davant l’escenari actual.

Cal recordar que el nostre full de ruta per a la descarbonització contempla en l’horitzó 2030 que la cobertura de la demanda elèctrica de l’illa sigui d’un 85% d’energia d’origen renovable i que, per l'assoliment d’aquest objectiu, s’ha de tenir present la progressiva electrificació del transport amb el consegüent increment de la demanda d'electricitat, factor que ha de ser considerat en els plans sectorials i la planificació del desenvolupament de les xarxes de transport i distribució.

En aquesta línia, i per a l’assoliment de l'objectiu anterior, l'Estratègia contempla la necessitat de disposar en 2030 de:

- 261 MW d’energia fotovoltaica en plantes de generació en sol.
- 16,5 MW d’energia eòlica.
- 30 MW d’energia fotovoltaica i microeòlica d’autoconsum en entorns urbans.
- 4 MW d’energia undimotriu.
- 400 MWh d’emmagatzematge elèctric.
- Segon enllaç elèctric amb Mallorca.

Per aquest motiu, l’equip de govern del consell insular Considera que les accions planificades en el període 2021-2026, tot i estar en la línia de la ruta marcada per l’estratègia, són insuficients per les raons següents:

- Contempla el segon enllaç amb Mallorca “més enllà de l’horitzó 2021-2026” però no se’n concreta cap data ni el programa a seguir per a la seva execució.

- Fan una descripció de les actuacions del nou període de planificació 2021-2026, i l’únic element que en destaquen és la instal·lació d’una bateria de 50 MW i 37,5 MWh integrada a la xarxa de transport que únicament serveix per donar subministrament a part de Menorca en cas de la caiguda de l’enllaç o d’algun grup de la central tèrmica mentre no es resol el defecte (a títol orientatiu: els 37,5 MWh de la bateria suposen subministrar el 100% de la capacitat de la bateria en menys de 45 minuts si s’empra a plena potència.)

- REE també destaca en la seva carta que en el darrer període s’han concedit permisos d’accés i connexió per una potència superior a la demanda històrica més elevada. Això és la visió tradicional de generació a un extrem de la xarxa i transport i distribució fins als consums de l’altre extrem. El que pretenem amb l’Estratègia Menorca 2030 és promoure la generació distribuïda mitjançant energies renovables i integrar l’acumulació a la xarxa per permetre satisfer la demanda en moments de poca generació renovable. Això fa que l’abocament a la xarxa en els moments de màxima producció renovable hagi de ser obligatòriament molt superior a la màxima demanda que REE indica i, per tant, com tots sabem, és necessari augmentar la capacitat d’accés a la xarxa. Aquest “excés” de generació, en comparació amb la punta de demanda tradicional, estaria expressament orientat a la càrrega de bateries, amb l’objectiu de ser utilitzades en davallar la generació renovable, i a la progressiva electrificació del transport i d’altres sectors que actualment utilitzen sistemes de combustió fòssils en lloc d’energia elèctrica.

- En cap moment fan referència a cap actuació que permeti augmentar l’accés a xarxa en el proper període de planificació.

- Comenta també REE que tot està emmarcat en “l’horitzó conceptual de l’Estratègia Menorca 2030”.

En aquest sentit, el Conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Josep Juaneda ha sol·licitat al Ministeri “l'establiment d'un període d'excepcionalitat regulatòria ("sandbox") per tal que es puguin fer millores i testar mecanismes per maximitzar la integració de les renovables en el sistema", i ha afegit que "el document de planificació energètica ha quedat curt pel que fa a les nostres expectatives, i demanam al Ministeri més implicació directa en ajudar-nos a avançar en el previst a l'Estratègia Menorca 2030"

Des del Consell Insular de Menorca es considera que tant Red Eléctrica com el Ministeri haurien d'incloure mesures per tal que, més enllà dels parcs fotovoltaics que hi ha autoritzats i en tramitació, puguin fer-se avanços indispensables per afavorir l'avanç ràpid en la transició energètica que s'ha definit a l'Estratègia 2030, i que està en absoluta consonància amb el programa Clean Energy for EU Islands.

Notícies relacionades

El nombre d'usuaris a les platges de Menorca segueix incrementant-se anualment

També s’observa un increment del nombre de platges sobresaturades i una tendència a la disminució la superfície disponible per usuari

El Consell prepara una ordenança que garanteixi l'ús eficient d'aigua a tots els municipis de l'illa

El nou reglament per a l'ús racional i eficient de l'aigua contemplarà el seu cicle integral, penalitzarà l'ús excessiu i establirà una estructura de preus socialment justa