Pressuposts Consell 2022: Més per Menorca aposta per reafirmar el futur com a Reserva de Biosfera

La Menorca Talaiòtica, l'educació infantil, l'esport en valors, la mobilitat sostenible o la conservació del territori són els pilars dels departaments que gestiona Més per Menorca

01/12/2021

El context social i econòmic actual és resultat d’una sèrie de factors interconnectats que posen de manifest que ens trobam en un moment de canvi que podem intuir que va molt més enllà del qüestionament del model turístic, per posar només un exemple. Possiblement, ens trobam en una dinàmica de canvis a molts nivells, tots ells emmarcats en la necessitat de crear una nova forma de viure i conviure amb el nostre entorn. Així, podríem dir que ens trobam davant un canvi de paradigma que posa en qüestió tots aquells valors que fins ara ens han regit com a societat i que, en canvi, ja no ens serveixen per construir el nostre futur.

L’adquisició d’aquests nous valors es dóna a diferents nivells i a diferents escales temporals. Menorca ofereix un context que afavoreix el canvi de paradigma. La seva dimensió, la seva cultura i el propi territori permeten servir d'exemple en aquest moment de canvis. El disseny i les preses de decisions per aconseguir un model de societat basat en el desenvolupament sostenible s’ha de fer des d’una perspectiva global, integrant tots els factors i agents que intervenen en la nostra comunitat. En aquest sentit, és imprescindible que des de les institucions es prenguin decisions a partir de la realitat menorquina i en benefici de la mateixa, sense cap altra condicionant que alteri el model de societat que projectam, i açò només és possible si prenem les decisions sobre el nostre futur des de i per Menorca.

Així, a Menorca es planteja un ambiciós model de gestió, tant en els aspectes de la reserva ja consolidats —ordenació del territori, protecció dels espais naturals, conservació del paisatge, de la biodiversitat i del patrimoni històric, gestió dels residus—, com en els nous reptes que s’han d’afrontar: actuar davant l’emergència climàtica; apostar per l’eficiència energètica i la descarbonització i per un turisme i una mobilitat sostenibles; millorar la gestió dels recursos hídrics i dels sistemes de sanejament; complir els objectius de l’Agenda Urbana Espanyola; preservar la vocació agrària i ramadera del sòl rústic de Menorca; ordenar la costa i el litoral; gestionar el medi marí amb criteris de sostenibilitat; salvaguardar el patrimoni cultural immaterial; potenciar l’educació i la recerca per a la sostenibilitat; millorar la qualitat de l’aire de Menorca; o fomentar el model alimentari menorquí, la gastronomia i el consum de productes locals, entre altres.

En aquest sentit, l’any 2022 serà clau per comptar amb la Llei de Menorca Reserva de Biosfera l’objectiu de la qual és que la declaració vagi acompanyada d’un instrument normatiu específic que representi donar un fort impuls a la reserva en un moment clau per a Menorca i assegurar que avancem en la línia del desenvolupament sostenible, per la qual cosa la sostenibilitat ha de ser, de manera indefugible, l’eix de totes les polítiques que es duguin a terme a l’illa, amb la voluntat de consolidar i enfortir un model de desenvolupament que harmonitza els usos humans i el patrimoni natural, avui, el valor més preuat de Menorca i allò que ens diferencia de la resta de territoris.

 

CULTURA, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS

Pel que fa el departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports és imprescindible destacar la importància de la cultura i l’educació en valors per a les societats avançades.

Sens dubte, la fita més important que té aquest Departament enguany és la presentació de la candidatura de Menorca Talaiòtica a Patrimoni Mundial davant la UNESCO. L’esforç col·lectiu i la inversió realitzada aquests darrers anys apuntalen aquest projecte. Enguany es crea es el programa pressupostari específic de l’Agència Menorca Talaiòtica, amb una partida total de 953.000€.  Convençuts que l’any 2022 serà l’any de la Menorca Talaiòtica.

La promoció de la cultura és imprescindible per a la transmissió dels valors que volem per la nostra societat, és per aquest motiu que augmentem el programa de Menorca Música i Teatre a  110.000 € i amplia la seva oferta a l’especialitat de les arts visuals. Així mateix es fa una aposta directa per a la promoció de la cultura menorquina a través de la Casa de Menorca a Barcelona amb una partida nova de 12.000 € per tal de programar diferents activitats socioculturals que ajudaran a la projecció exterior de la cultura de l’illa

Una de les apostes més destacades del Servei de Patrimoni Documental i Biblioteques és el desenvolupament del Pla d’implementació del nou model de biblioteques amb una partida de 130.000 €. Aquest pla té per objecte contemplar la creació de laboratoris d’experimentació i creació ciutadana a les biblioteques de l’illa.

En l’àmbit de l’Educació, el Consell Insular esdevé clau en la coordinació entre els diferents municipis per al foment de l’educació infantil i educació musical, ambdues imprescindibles per al creixement i desenvolupament integral de la persona. 

D’una banda, la prioritat del Departament continua essent la millora del suport a les famílies amb infants menors de 3 anys. Amb l’objectiu de seguir treballant per l’equitat en aquesta etapa educativa el Consell hi destina dues partides importants (SAEI 180.000 €) i ajuts escoles infantils 580.000 €.

Al mateix temps, sent conscients de les dificultats que representa desplaçar-se fora de Menorca per seguir amb els estudis acadèmics, l’any 2022 es donarà suport als estudis realitzats fora de Menorca 405.575 €.

L’educació no formal és un altre pilar per al creixement harmònic de la persona i l’adquisició de valors socials i educatius, per aquest motiu es destinaran 210.000 € a la convocatòria d’ajuts per activitats d’educació no formal.

Així mateix, i en la línia de seguir treballant l'àmbit de l’educació no formal, es pretén consolidar i dimensionar el projecte “Un Estiu per Créixer”, com a promotor de la metodologia aprenentatge-servei que ha de permetre als joves, aportant el seu temps, adquirir valors com l'esforç i el compromís. La dotació establerta per aquest projecte és de 134.000€.

Un altre aspecte fonamental per aconseguir una societat saludable és el foment dels hàbits saludables. La promoció d’un estil de vida actiu és una de les prioritats d’aquest departament, per aquest motiu  es dedicaran 300.000 € a la remodelació d’espais urbans per afavorir polítiques de joventut  integradores i transversals.

El Servei d’Esports continua apostant per la promoció ,de l'activitat física i la salut per a tothom, el programa Menorca Borina dotat en 116.000 € 

I per altra banda en la promoció de l’activitat esportiva en edat escolar a partir d’un model de formació esportiva basada en l’adquisició de valors socials i educatius, per aquest motiu es mantenen les partides de col·laboració amb les delegacions esportives que serà de 212.000 € i 250.000 € per a clubs esportius.
 

MOBILITAT

En coherència amb el model de societat que volem, apostam per una mobilitat sostenible, per aquest motiu apostam pel transport públic, augmentant la partida econòmica que arriba fins a 2.500.000 €. 

Un model de mobilitat sostenible que serà efectiu amb l’aposta pels vehicles elèctrics, l’any 2022 destinarem 1.200.000 € per l'adquisició d'autobosus elèctrics

Al mateix temps, recuperam serveis com per exemple el BUS NIT o d'altres amb l’objectiu de garantir la seguretat de les persones i fomentar un transport més sostenible, destinant un total de  245.000 €.

Des del Departament de Carreteres, es continua donant impuls a la reforma i millora de la Carretera Me-1 amb l’execució durant la primera meitat de l'any del tram que va des d'Alaior fins passat l'Argentina. amb un  pressupost de 3.000.000 €.

Així mateix es durà a licitació la redacció del projecte de millora  del tram central de la mateixa carretera, es preveu una partida de 100.000 €.

Una altra acció important és la millora d’un tram de la Me-3, per la qual cosa es destinaran 1.500.000€. 

Un altre dels elements fonamentals per a la mobilitat sostenible és la mobilitat activa, és per aquest motiu que treurem a licitació la redacció del PLA DIRECTOR SECTORIAL DE CARRETERES, amb l’objectiu de permetre la construcció dels carrils bici tant demandats per la societat menorquina i tant útils per mantenir la nostra illa en les millors condicions medi ambientals. 

En la mateixa línia, es continuarà i acabarà la construcció d'un carril bici a la Via Ronda de Maó en el tram que va des de la rotonda de La Salle fins la rotonda de DePaso. permetrà circular per tota la Via Ronda, a més d'unir  el que ja existeix provinent de la Me-8 (Carretera de Sant Lluís).

A més, se seguirà donant suport als ajuntaments per a la millora de la xarxa local i rural per satisfer millor les demandes dels municipis. El nou conveni signat amb els ajuntaments permetrà destinar una despesa total de 468.000€

 

MEDI AMBIENT I RESERVA DE BIOSFERA

Menorca com a Reserva de Biosfera requereix d’una gestió diferenciada, per aquest motiu, consolidem les xifres de 120.000,00 € destinades al desenvolupament i implantació del Pla d’acció de la Reserva de Biosfera, inclosa la seva revisió a l’equador de la seva vigència, complementades amb altres partides específiques, dirigides a desenvolupar l’execució d’accions previstes per aquest període.

Una de les línies d’actuació prioritàries segueix sent el desplegament de l’Estratègia Menorca 2030, el full de ruta per a la descarbonització del sistema energètic de l’illa, que durant el 2022 contempla com a actuacions més destacables l’ampliació de la planta fotovoltaica de Santa Rita, amb un pressupost de 220.832,88 € o la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques en diversos aparcaments públics en col·laboració amb els ajuntaments de Menorca, amb una inversió total valorada en 2.589721,61 €. 

Un dels canvis que hem de promoure és la reducció i millora de la gestió dels residus, aspecte clau per a seguir avançant en una societat coherent amb la Reserva de Biosfera, és per aquest motiu que s’augment l’aportació anual al Consorci de Residus i Energia de Menorca fins als  400.000,00 € , ja que serà aquest ens adscrit que assumirà els reptes més importants en matèria de residus, com és la implementació del nou model de recollida selectiva de residus porta a porta en el cas de maó i Es Castell. Com també el nou contracte de gestió de la xarxa de deixalleries. Finalment, es mantenen les xifres per a la implantació i seguiment del Pla Director Sectorial de gestió i prevenció de residus no perillosos de Menorca.

L’any 2022 serà clau en la gestió dels recursos hídrics, apostarem per la gestió amb una visió insular del cicle integral de l’aigua, amb novetats com la convocatòria d’ajudes per a l’elaboració i execució d’accions dels Plans de Gestió Sostenible de l’Aigua, amb una partida de 300.000,00 €, mentre es treballa en els estudis de traspàs o delegació de competències i s’incorpora l’aigua com a objecte de gestió al Consorci de Residus i Energia de Menorca. 

Per altra banda, creim que l’any 2022 ha de ser trascendental per a fer realitat l’equilibri entre l’activitat humana i la conservació del territori.En aquest sentit, es mantenen les xifres del Servei de Neteja del Litoral, adjudicat l’any anterior, amb una partida anual de  1.076.715,30 €, i segueix l’esforç en la conservació, manteniment i recuperació del Camí de Cavalls, amb diverses partides que en total sumen 500.000 €.

S’incorporen com a novetats les convocatòries d’ajudes per a la defensa, manteniment i gestió de la xarxa de camins i per al foment de les accions de voluntariat al medi natural, valorades en 300.000,00 € i 100.000,00 € respectivament.

Pel que fa al Llatzeret, a més de diverses inversions derivades de l’execució del Pla Director Arquitectònic del Llatzeret, amb xifres similars a anys anteriors, en destaca la restauració de la Torre de les Quatre Portes, amb una inversió prevista de 331.838 €. D’altra banda, després d’obrir sa cova de s’aigua, es preveu el projecte de la nova cova descoberta, amb una partida de 70.000 €. 

I destaca també, després de l'adquisició de les Bateries de Favàritx, una partida de 300.000 € per a iniciar les actuacions derivades del Pla d’Usos redactat per resoldre aspectes de mobilitat i seguretat, principalment.

 

Esteim convençuts que el  sector empresarial, el teixit associatiu i la societat civil agrairan que apostem per un model social i econòmic coherent amb la societat que volem, potenciant al màxim els serveis i el producte local que la nostra illa pot oferir, sempre dins els paràmetres de  la proximitat i sostenibilitat. 

Per tant, és evident que vivim un moment clau del futur de l'illa. Cal prendre decisions valentes que siguin conseqüents i coherents amb el model de societat que volem, sempre des del respecte al nostre entorn. I en això, esteim convençuts que tots els menorquins i menorquines ens hi trobarem

Notícies relacionades

Més per Menorca avisa que el pressupost del Consell desmantella el departament d’Habitatge

Els menorquinistes demanen que Vilafranca no retalli un 60% del pressupost en Habitatge

El pressupost del Consell no dóna resposta a les necessitats dels menorquins i menorquines

Elimina la gratuïtat del transport públic i fomenta la massificació turística

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit