Ferreries treballa per damnificar a la ciutadania que ha sofert danys a causa de la DANA

L'Ajuntament ha començat a treballar en la valoració dels costos ocasionats per la torrentada per tal de determinar el grau d'afectació a les diferents zones

25/09/2021

A continuació es detallen els passos a seguir per les empreses i població damnificada.

- En cas de desperfectes en tancament de tanques, solars, mitgeres de parcel·les, etc.:
Presentar mitjançant instància genèrica una relació dels danys amb imatges d'abans (en cas de disposar-les) i després de la torrentada. Esmentar en la instància la referència cadastral de la parcel·la.

- En cas de dany en infraestructures industrials, material, producte, etc.:
Presentar mitjançant instància genèrica una relació dels costos ocasionats.

- En cas que el dany afecti vehicles:
Presentar mitjançant instància genèrica una relació dels danys. A més, i de forma paral·lela, contactar amb l'asseguradora del vehicle.

- En altres casos no contemplats en els punts anteriors:
Presentar mitjançant instància genèrica una relació dels danys amb fotografies i, si és possible, una valoració econòmica dels costos.

A MÉS, ES PODEN PRESENTAR LES SOL·LICITUDS D'AJUDA PER DANYS PERSONALS I MATERIALS, COMPETÈNCIA DEL MINISTERI D'INTERIOR.
Les ajudes van dirigides a:

- Unitats familiars o de convivència econòmica, que hagin patit danys personals.
- Unitats familiars o de convivència econòmica, que hagin patit danys materials en el seu habitatge habitual o en els seus béns de primera necessitat.
- Corporacions locals, per fer front a les despeses d'emergència realitzats.
- Comunitats de propietaris, per danys en elements comuns.
- Titulars d'establiments mercantils, industrials o de serveis.
- Persones físiques o jurídiques que hagin dut a terme prestació personal o de béns, a requeriment de l'activitat competent.

Aquestes ajudes poden ser sol·licitades pels afectats i afectades a la Delegació de Govern de les Illes Balears mitjançant la presentació dels corresponents formularis, en el termini d'un mes des que finalitza el fet causant. Podeu trobar els detalls de les ajudes i els documents a presentar a la part inferior d'aquesta publicació.

Tota la documentació necessària aquí.

Notícies relacionades

Nou sistema de telelectura a la xarxa d’aigua des Castell per a evitar el seu malbaratament

El nou sistema s'implantarà de la manera conjunta amb l'empresa Hidrobal, empresa concesionària del servei d'aigua al municipi, i permetrà disposar d’informació del consum d’aigua en temps real, així com millorar la gestió d'aquest recurs

Contracten cinc persones per fer tasques de suport als centres d’educació infantil de Ciutadella

Aquestes cinc persones ajudaran a les escoles infantils municipals durant aquest curs escolar en les tasques addicionals que s'han assignat als centres d'educació infantil a causa de l'aplicació de la LOMLOE