L'equip de govern de Ciutadella presenta una proposta per eliminar tot el deute bancari

L’operació es finançarà a través del romanent de tresoreria i permetrà deixar a 0€ les partides destinades a deute bancari per a l’exercici 2022

17/09/2021

L’equip de govern de l’Ajuntament de Ciutadella presentarà al Ple Municipal del mes de setembre una proposta per amortitzar de forma anticipada tots els préstecs bancaris que encara té pendents de pagar l’administració. Concretament, es proposa cancel·lar anticipadament, i en la seva totalitat, els tres crèdits bancaris que continuen vigents: dos préstecs subscrits amb Caixabank i un tercer amb el BBVA. D’aquesta manera, les partides destinades a deute bancari quedarien a 0€ per l’exercici 2022.

L’any 2017 ja es va fer una primera amortització anticipada de préstecs per import d’1.722.051,84€, que van servir per liquidar quatre dels vuit préstecs que el Consistori tenia en el seu moment amb diferents entitats bancaries.

Així, atès que es disposa de romanent líquid de tresoreria suficient per finançar l'import total dels suplements de crèdit i crèdits extraordinaris, es proposa aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, per un import de 2.255.174,70€, corresponents a suplements en aplicacions de despeses dels tres préstecs bancaris referits.

Aquesta operació, a banda de seguir sanejant els comptes de l’Ajuntament, també permetrà un estalvi econòmic corresponent al pagament d’interessos dels préstecs.

Notícies relacionades

Nou sistema de telelectura a la xarxa d’aigua des Castell per a evitar el seu malbaratament

El nou sistema s'implantarà de la manera conjunta amb l'empresa Hidrobal, empresa concesionària del servei d'aigua al municipi, i permetrà disposar d’informació del consum d’aigua en temps real, així com millorar la gestió d'aquest recurs

Contracten cinc persones per fer tasques de suport als centres d’educació infantil de Ciutadella

Aquestes cinc persones ajudaran a les escoles infantils municipals durant aquest curs escolar en les tasques addicionals que s'han assignat als centres d'educació infantil a causa de l'aplicació de la LOMLOE