Recollida de residus porta a porta i energies renovables, prioritats del pressupost de 2021 del CREM

L’import global del pressupost del Consorci de Residus i Energia de Menorca per a l’any 2021 és de 9.144.183,48 €

19/11/2020

La Junta de Govern celebrada aquest dijous 19 de novembre ha donat llum verda a la proposta de pressupost, que ara haurà de ser aprovada pel Consell Insular

El pressupost del Consorci de Residus i Energia de Menorca vetlla pel compliment dels seus objectius estatutaris i en destaca la importància dels serveis públics que històricament té encomanats, així com altres actuacions referides a les energies renovables i l'eficiència energètica.

D'acord amb els seus estatuts i la resta de normativa d'aplicació, el pressupost del Consorci forma part del pressupost general del Consell Insular de Menorca, per la qual cosa la seva vigència resta condicionada a l'aprovació i tramitació per part d'aquesta entitat.

Entre els objectius de futur d'aquest consorci hi ha la implantació gradual per a tots els municipis de Menorca del servei de recollida separada de residus domèstics que inclogui, a més de les fraccions de vidre, paper/cartó i envasos lleugers, la fracció de matèria orgànica i la fracció resta.

En el present pressupost ja s'inclou la implantació d’aquest servei en els municipis de Maó i es Castell, i mentre no s’estengui a la resta de municipis, s'haurà de seguir prestant el servei de recollida de les fraccions de vidre, paper/cartó i envasos lleugers, afegint també la matèria orgànica a la resta de municipis de forma gradual.

Una novetat pel que fa a la gestió de residus, és l’entrada en funcionament la nova planta de tractament de residus de Milà que d'acord amb el contracte existent, conduirà a l'aplicació de la nova tarifa aplicable únicament a la fracció resta.

També s'ha inclòs una previsió per a la liquidació del cànon de residus que preveu implantar la Comunitat Autònoma durant el segon semestre de 2021, amb caràcter finalista per reduir els residus que acabin a l’abocador.

En el camp de l'energia, es continua considerant com a objectiu a curt termini l’elaboració dels projectes necessaris per a la repotenciació del parc eòlic de Milà, la implantació de plantes fotovoltaiques sobre els abocadors clausurats i la planta de biometanització, així com la possibilitat de sistemes d’emmagatzematge d’energia i les infraestructures de transport de l'energia produïda fins al punt de distribució.

D'acord amb el conveni signat entre el Consorci, la Conselleria de Transició Energètica del Govern balear i l'Agència Menorca Reserva de la Biosfera, es manté en servei l'Oficina d'Impuls de l'Estratègia Menorca 2030.

També es contempla la gestió insularitzada dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics, amb la finalitat d'unificar el servei per atendre satisfactòriament les creixents necessitats dels usuaris.

Destaquen també les aportacions del Consell Insular de Menorca finançar inversions esmentades anteriorment, així com la participació en la futura planta de generació fotovoltaica de Trepuconet i diverses millores d’eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat públic en els municipis de Menorca.

L’import global del pressupost del Consorci de Residus i Energia de Menorca per a l’any 2021 és de 9.144.183,48 €.

Notícies relacionades

El Consell prepara una ordenança que garanteixi l'ús eficient d'aigua a tots els municipis de l'illa

El nou reglament per a l'ús racional i eficient de l'aigua contemplarà el seu cicle integral, penalitzarà l'ús excessiu i establirà una estructura de preus socialment justa

Les Illes Balears cap al residu zero

Presentació de l’estudi “Les Illes Balears cap al Residu Zero. Situació actual i indicadors per a la transició”