Presentació del nou Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió de Residus No Perillosos de Menorca

El nou pla director de residus inclou l’obligació de separar en origen els residus domèstics i la millora de les infraestructures de recollida i tractament a l’illa de Menorca

10/06/2020

[ DESCARREGA EL PLA DIRECTOR DE RESIDUS EN PDF ]

El Ple del Consell Insular de Menorca del proper 15 de juny de 2020 és la data prevista per a l’aprovació definitiva del Pla director sectorial de prevenció i gestió de residus no perillosos de Menorca, una vegada superats els darrers tràmits interns, com són la Comissió Tècnica Assessora en matèria d’Urbanisme i Ordenació del Territori  i la Comissió Informativa d’Economia, Territori i Serveis Generals.

Després de la seva aprovació inicial dia 20 de maig de 2019, es va dur a terme la tramitació ambiental que va culminar dia 3 de març de 2020, quan el Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears va formular la declaració ambiental estratègica favorable, amb l’establiment d’una sèrie de condicions relatives a la conservació d’hàbitats d’interès comunitari en l’entorn de les diverses instal·lacions de tractament, amb auditories ambientals i seguiments anuals, aspectes relatius a la protecció dels recursos hídrics, tant subterranis com superficials, o mesures de protecció acústica i lumínica, entre d’altres.

Posteriorment, dia 21 d’abril de 2020, el pla director va obtenir informe favorable de la Direcció General de Residus i Educació Ambiental, en virtut de l’article 17.3 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, per la particularitat de contemplar instal·lacions mixtes, és a dir, que poden tractar residus perillosos i no perillosos.

Més recentment, també es va superar el darrer tràmit extern, amb l’obtenció de l’informe favorable de la Comissió de Coordinació de Política Territorial, el passat 8 de maig de 2020, requisit previ a l’aprovació definitiva.

El nou pla director de residus no perillosos és un document que estableix nous mecanismes de gestió i tractament, així com la previsió de les infraestructures i dels equipaments necessaris per a l'illa. Té una vigència prevista de 6 anys, i substitueix l’anterior pla de residus aprovat l’any 2006, adaptant el nou marc de gestió de residus a la Llei 8/2019 de residus i sòls contaminats de les Illes Balears i a la Directiva (UE) 2018/851 de residus.

 

Separació en origen, recollida porta a porta i compostatge domèstic

El document posa la mirada en la millora de la quantitat i qualitat de la recollida  separada establint objectius per a l’increment d’aquesta recollida als municipis i proposant objectius específics per a cada fracció de residus. Per això, el pla implementa l’obligatorietat de la recollida separada tant a particulars com a activitats comercials i empresarials. A més, també serà obligatòria la separació en origen dels residus, com a mínim paper i cartró, metall, plàstics, vidre, matèria orgànica compostable, podes, tèxtils i olis vegetals.

Durant la presentació del pla que s'ha dut a terme avui pocs dies abans de la seva aprovació definitiva, Maite Salord, presidenta del Consorci de Residus i Energia de Menorca, ha volgut destacar “la importància que té la gestió de residus en una illa com Menorca que és Reserva de Biosfera. Aquesta gestió ha estat una prioritat per aquest Govern ja des del passat mandat. Ben prest, tindrem unes instal·lacions modernes i que han de ser un model a seguir per altres territoris; ara, també, farem una gestió dels residus que insistirà en les tres R (reduir, reciclar, reutilitzar) però no podem oblidar que el millor residu és el que no es produeix i, aquí, cada persona hi té un paper determinant”.

El pla proposa dos sistemes de recollida separada: la recollida porta a porta, mitjançant l'establiment d'un calendari setmanal de recollida per a cada fracció i la recollida en àrees d’aportació, grups de contenidors per a cada una de les cinc fraccions (paper i cartró, envasos lleugers, vidre, matèria orgànica i rebuig). Ambdós sistemes s’hauran de vincular a models de pagament per generació, de forma que els usuaris hauran de pagar en funció de les quantitats de residus generats i la seva participació en la recollida separada. D’aquesta manera, es bonificarà als particulars i empreses que col·laborin amb la separació, respecte dels que no ho facin, que podran ser penalitzats.

En l’àmbit de la prevenció i gestió de residus, el pla preveu aplicar mesures com l’impuls del compostatge domèstic i comunitari i la implementació de circuits d’aprofitament d’aliments a centres educatius, mercats i supermercats, restaurants, hotels, centres hospitalaris, etc. A més, es pretén incrementar la valorització mitjançant la incorporació a Milà de la recuperació de Combustible Sòlid Recuperat dels Residus (CSR), que permetrà reduir considerablement la fracció de residus destinada a l’abocador. Una altra novetat en aquest sentit, és que el pla preveu la generació de biogàs a partir de residus amb potencial de biodegradabilitat, com és el cas dels fangs de depuradora, els residus d'escorxador, o els residus d'indústries alimentàries, entre d'altres.

Pel que fa a les actuacions en les infraestructures de residus, el document inclou millores en les instal·lacions de tractament de l’Àrea de gestió de residus de Milà, com ara la reforma integral de la planta de tractament mecànic-biològic, que duplica la seva capacitat de compostatge i inclou un equip per a l’elaboració de combustible sòlid recuperat (CSR), un forn incinerador d’animals de companyia amb un sistema de retorn de cendres, una planta de generació de biogàs, mitjançant la digestió anaeròbica de residus orgànics biodegradables (que constitueix una nova font d’energia renovable per a Menorca) i finalment, preveu que les superfícies dels abocadors clausurats de Milà I i Milà II s’aprofitin per a la instal·lació de dues plantes de generació fotovoltaica.

D’altra banda, preveu la millora de les instal·lacions de la Xarxa de Deixalleries de Menorca, amb algunes millores actualment en curs i l’ampliació futura de les de Ciutadella i Maó, i la construcció de la planta de residus voluminosos. També es preveu la futura construcció d’una estació de transferència per a residus domèstics a Ciutadella amb l’objectiu d’optimitzar el transport de diferents fraccions de residus des de Ciutadella, amb la incorporació de sistemes de compactació.

La inversió total del Pla Director Sectorial de Prevenció i Gestió Residus no perillosos de Menorca (2019-2025) és de 34.549.748,59 € (IVA inclòs). D’aquests, un 57,20% (19.743.648,96 €) són inversions que actualment ja s’estan executant, i que no generen un increment de la inversió actual.

Amb l’aprovació definitiva d’aquest pla, es culmina un procés d’aproximadament un any, que permetrà disposar d’aquest instrument de planificació territorial relativa a la gestió dels residus a Menorca, adaptat a les normatives més recents i exigents.

 

Notícies relacionades

Més per Menorca proposa diverses mesures contra la massificació turística en el ple del Consell

El portaveu del grup menorquinista, Josep Juaneda, proposa duplicar l’ITS al lloguer vacacional, planteja eliminar les places turístiques obsoletes i demana aplicar la limitació de l’entrada de vehicles

Josep Juaneda sol·licita l’esborrany del pressupost de 2024 al president Vilafranca

El portaveu menorquinista s’ha adreçat de nou al president per tal de negociar els comptes del Consell Insular

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit