Demanam la compareixença de la Comissió tècnica d’educació 0-3 anys

La comissió ja té enllestida part de la tasca que li va encomanar al Parlament i el seu criteri podria influir en els pressupostos per al 2019

20/09/2018

MÉS per Menorca ha presentat una Proposició No de Llei per demanar a la Comissió tècnica d’educació 0-3 anys que comparegui davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del Parlament de les Illes Balears per tal de poder explicar a la cambra les seves diagnosis, conclusions i propostes.

Cal recordar que la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de febrer de 2018, va aprovar per unanimitat i amb diverses aportacions dels grups parlamentaris, una altra PNL presentada per MÉS per Menorca, relativa a l'educació de 0 a 3 anys, perquè es creàs una comissió tècnica de treball “que elabori un document marc sobre l’atenció educativa i  assistencial dels infants menors de tres anys, que tengui com a principal eix vertebrador la xarxa d’escoles infantils...”

 

La proposta aprovada també deia que la comissió tècnica es constituiria “com a tard un mes després del present acord, i desenvoluparà la seva tasca en el termini màxim de 5 mesos”, que el document marc inclouria, entre d’altres aspectes, “una diagnosi i anàlisi de la realitat en l’atenció educativa a infants menors de tres anys, unes orientacions bàsiques per a totes les administracions i un catàleg de propostes i serveis” i també “una proposta de criteris de dotació dels serveis d’atenció primerenca”.

Atès que ja s’ha superat el termini previst en la Proposició no de llei i que el contingut del document de la Comissió 0-3 pot tenir efectes en el projecte de pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2019 que es tramitarà durant els propers mesos, i atès per altra banda que l’esmentada Comissió ja ha comunicat al Parlament que disposa de part de la feina encomanada pel Parlament a través de la Proposició no de llei, el grup parlamentari MÉS per Menorca proposa la seva compareixença.

 

Notícies relacionades

Signam el 'Pacte per l'Educació 0-3 anys'

El partit aposta, de forma convençuda, per l'educació com una de les prioritats de les polítiques públiques

Aconseguim que el Govern compensi el Consell amb 16,5 milions per la protecció del territori

PP, PSOE i Podem rectifiquen i voten a favor d'una proposta que permetrà a la institució destinar més recursos al benestar dels menorquins